Home
Praktijk
Gezonde tanden
Mooie tanden
Mond-, kaak-, gezichtschirurgie
Profylaxe
Tandimplantaten
Onze diensten
Nieuwtjes
Spreekuren
Contact
Colofon
Privacy

Gebruiksvoorwaarden

1.      Regelingsinhoud

1.1    Met het opvragen of gebruiken van de op deze WEBSITE (hoofdpagina inclusief alle subpagina’s) aangeboden INFORMATIE verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de exclusieve geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden. Anders is hij niet gerechtigd, de WEBSITE op te vragen of te gebruiken. In dit geval is hij verplicht, ieder verder gebruik van de WEBSITE achterwege te laten.

1.2    Informatie in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn de lay-out van de WEBSITE alsmede alle hierop opvraagbare inhoud en gegevens, met name teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, grafieken, logo’s en softwareprogramma’s.

2.      Auteurs- en gebruiksrechten

2.1    De WEBSITE en de INFORMATIE zijn auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of anderszins door intellectuele-eigendomsrechten volgens Duits of ander recht alsmede door internationale afspraken beschermd. De aangeboden INFORMATIE wordt behandeld als auteursrechtelijk beschermde werken zoals bedoeld in de Duitse wet op het auteursrecht (UrhG).

2.2    INFORMATIE mag uitsluitend gebruikt of openbaar weergegeven worden, nadat wij hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven. Dwingende uitzonderingen op deze verplichting tot het verkrijgen van toestemming blijven onverminderd van kracht, met name volgens de UrhG of de wet betreffende het auteursrecht op werken op het gebied van de beeldende kunsten en de fotografie. Op grond hiervan is met name in gevallen van “tijdelijke reproductiehandelingen zonder eigen economische betekenis” zoals bedoeld in § 44a UrhG en de “reproductie voor particulier gebruik” zoals bedoeld in § 53 UrhG geen toestemming vereist.

Het gebruik omvat iedere wijze van gebruik van INFORMATIE volgens de UrhG, met name reproductie, kopiëren, verkoop en distributie. De openbare weergave omvat iedere wijze van toegankelijk maken van INFORMATIE aan het publiek zoals bedoeld in de UrhG, met name het recht van publieke toegankelijkmaking, het recht op uitzending alsmede het recht, INFORMATIE publiek waarneembaar te maken.

2.3    Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft de gebruiker met name niet het recht, INFORMATIE te reproduceren, op te slaan, te vertalen, te bewerken, te veranderen, te verkopen, te verhuren, te decompileren of anderszins de codevorm te vertalen of parallelle ontwikkelingen te exploiteren. Daarnaast heeft hij niet het recht, INFORMATIE te integreren in databases of databasesystemen.

3.      Gebruiksbeperkingen

3.1    De gebruiker is niet gerechtigd, de WEBSITE, de INFORMATIE of diensten voor onwettige doeleinden of op andere wijzen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, te gebruiken. De gebruiker zal de intellectuele-eigendomsrechten (zie boven artikel 2) en andere rechten van derden in acht nemen die rechten op de WEBSITE, de INFORMATIE of de diensten hebben.

3.2    De gebruiker is niet gerechtigd, technieken, mechanismen, programma’s (bijv. ook virussen, Trojaanse paarden of spyware) of andere routines te gebruiken die de werking van de WEBSITE kunnen beïnvloeden, verstoren of beschadigen of waardoor onbevoegden toegang kunnen krijgen tot opgeslagen persoonsgebonden gegevens. De gebruiker mag geen maatregelen treffen die een onredelijke of overmatige belasting van de infrastructuur van de WEBSITE of het e-mailsysteem tot gevolg kunnen hebben.

4. Aansprakelijkheid voor links (disclaimer)

4.1    Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, waarnaar wij door middel van een link verwijzen. Wij zijn - met inachtneming van de volgende bepalingen - niet verplicht te controleren, of informatie op gekoppelde internetpagina’s rechten van derden schendt of anderszins onwettig is.

4.2    Mocht informatie, waarnaar wij door middel van links verwijzen, de rechten van een derde schenden, dan dient deze derde ons hiervan direct op de hoogte te stellen, tenzij de schending van de rechten bij het opvragen van de gekoppelde internetpagina overduidelijk is.

4.3    Direct nadat wij ervan op de hoogte zijn gebracht dat een link naar een internetpagina in strijd is met de wet, zullen wij deze verwijderen of blokkeren. Wij zijn gerechtigd, gedurende 14 dagen vanaf de ontvangst van de mededeling volgens artikel 4.2 of kennisname anderszins de onwettigheid te toetsen, tenzij de onwettigheid overduidelijk is. De derde dient tegenover ons aan te tonen dat hij op de hoogte is van de feiten die de grond vormen voor de onwettigheid.

4.4    Wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van iedere rechtsschending door derden op gekoppelde internetpagina’s. Iedere gebruiker wordt verzocht het ons mede te delen, wanneer op gekoppelde internetpagina’s informatie wordt aangeboden die in strijd is met het recht.

5.      Toepasselijk recht

Op het gebruik is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitzondering van de regelingen op het gebied van het internationale privaatrecht. Wanneer het bij de gebruiker gaat om een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is als bevoegde rechtbank de plaats waar wij gevestigd zijn overeengekomen. Zoekt de gebruiker van buiten Duitsland toegang tot de WEBSITE, dan dient hij bovendien de wettelijke en juridische bepaling van zijn land van herkomst in acht te nemen.

Zahnarztpraxis Stephanie van Iperen